بنر1920

دریافت گرید

 • رتبه ، گرید

  رتبه گرید

  رتبه ، گرید

  شرایط دریافترتبه ،؟

  مراحلاخذگرید،؟

  پایین ترینرتبه،؟

  بالاترینگرید ،رتبه ،؟

  رتبه، چیست؟تمامی شرکتها وکارخانجات برای شروع فعالیت وادامه فعالیت خود نیازبه داشتن مجوزی ازمراجع بالادستی خوددارند ،بایدبدانیم دربرخی اززمینه فعالیتها صرف داشتن شماره ملی شرکت یعنی ثبت شرکت وداشتن دفترمرکزی ،نمیتوان بسیاری ازفعالیتهای مربوط‌به زمینه فعالیت شرکت راانجام داد، همانطورکه میدانیدبرخی ازفعالیتها انجمن صنفی دارند وباید اجازه فعالیت ومجوز فعالیت کسب وکارخودرا ازآنها دریافت نمایند،مانند عکاسان ،آرایشگران ، قطعه سازان و...

  امازمانیکه یک‌فعالیت میخواهد درحدواندازه یک‌شرکت شروع به‌فعالیت نمایدباید ازسازمان یاوزارتخانه دولتی مجوزفعالیت خودراکسب نمایند.

  حال بسیاری ازشرکتها وسازمانها نمیدانند بایدازکدام مرجع بالاتری مجوزخود رادریافت نمایند ،امابرخی ازشرکتهای دیگرباتوجه به‌سابقه طولانیترو اطلاعات کاملتری که‌نسبت به‌شغل وحرفه وزمینه فعالیت خوددارند میدانند ازکدام مرجع وسازمان بایدمجوز بگیرندویااینکه اصلامجوز دریافتی باچه نامی ودرچه سطح اعتباری میباشد.

  بیشترین مجوزوبالاترین مجوزی که‌اکثر شرکتها دریافت مینمایندرتبه ،گرید،میباشد. درنظرداشته باشید باتوجه‌به رشدبالای جمعیتی ونیازجامعه به‌پیشرفت ودرراستای ارتقای سطح بالای کیفیت زندگی وایجاد شرایط زندگی بهتر،درحال حاضرشرکتهای پیمانکاری درهرحوزه ای مشغول به فعالیت هستند وغالب شرکتهای تاسیسی درایران ، پیمانکاری ، انفورماتیک ، مشاوره هستند.

  حال خودرتبهپیمانکاری ،به‌زیرمجموعه هاو گرایش های مختلفی دسته بندی میگردد، همچنینرتبه انفورماتیک ،نیزبسیارگسترده ترازرتبه پیمانکاری ،درگرایشهاو شاخه های مختلفی میباشد.

  بایدبدانیمرتبه،گرید ،درچه شرایطی‌به شرکت وسازمان ماتعلق میگیرد.

  مراحل اخذ رتبه ،مراحل اخذگرید، چه‌میباشد؟ بعضی ازمراحل دریافترتبه ،درهرموضوع فعالیتی وهرگرایشی تقریبا یکسان است ،مثل اینکه مدیرعامل مجموعه بایدتحصیلات کارشناسی داشته باشد، امااینکه آیامرتبط باشد یاخیر،دررتبه های مختلف ،متفاوت است.

  وبرخی ازشرایط ،مخصوص ،دریافت رتبه مثلارتبه پیمانکاری،یا گریدانفورماتیک،یا رتبهمشاوره میباشد. هرشرکتی برای اخذگرید ، رتبه ،بایدشرایط اخذ رتبه ، اخذگرید مربوط به زمینه فعالیت خودرابداند.

  برایاخذرتبه، چون مراحل کمی خاص وپیچیده است وهمچنین طولانی وزمانبرمیباشد، اگرشماخودتان اقدام به دریافت رتبه ، نماییدمشکلی نیست اماممکن است دربارگزاری مدارک ، اشتباهی صورت پذیردو تازمانیکه مدارک اشتباه شمادر ساجات ، موردبازرسی قرارگیرد وبه‌شما اخطار نقص پرونده داده شودو شمابخواهید مجددا مدارک راتهیه وتکمیل وآپلود نماییدو مجدد برای ساجات ،ارسال نماییدو ساجات ، پس‌از بررسیها ایرادگرفته‌یا مدارکاخذگرید، شمارا تایید نماید،پروسه زمانبرو طولانی خواهدبود.

  امامشاورهاخذرتبه ، مشاورهاخذگرید ، درمرکزمشاوره واطلاع رسانی ایزوسرت باسالها فعالیت درحوزه دریافتگرید ،اخذرتبه ،درتمامی رشته هاوزمینه فعالیت ها، میتواندبه سرعت شمارابهاخذگرید ، موردنظرتان برساند.وراه رسیدن‌به گرید ، رتبه ،رابرای شما کوتاهتر وزمان آنرابا حذف فرآیندهای اضافی ، کوتاه وسرعت بخشد.

  مشتریاناخذرتبه درراستای دریافت گرید ،دراینترنت جستجوهای زیادی انجام میدهند وممکن است شمانیزبا جستجوی کلمات زیردر گوگل، به‌این صفحه هدایت شده باشید:

  اخذرتبه،اخذگرید ،دریافت رتبه،دریافت گرید،رتبه انفورماتیک،رتبه پیمانکاری ،اخذگرید انفورماتیک،اخذگریدپیمانکاری،اخذرتبه پیمانکاری،اخذرتبه انفورماتیک،رتبه مشاوره،رتبه مشاور،گریدمشاوره ،مشاوره اخذرتبه،مشاوره دریافت گرید،ساجات،ثبت نام درساجات،گریدچیست؟ ،رتبه چیست؟ ، رتبه ابنیه ، رتبه آب ، رتبه تاسیسات ، رتبه نیرو ،گرید تاسیسات وتجهیزات ، گرید ساختمان

  بامادرارتباط باشید000   44826841-021

  {jcomments on}

 • مدارک اخذ گواهی نامه ایزو

  مدارک اخذ گواهی نامه ایزو

  متقاضیان اخذ گواهی نامه ایزو با سؤالاتی تحت عناوینی همچون مدارک لازم جهت اخذ گواهی نامه ایزو چیست ؟ چه مدارکی جهت اخذ گواهی نامه ایزو باید ارائه دهیم؟ آیا مدارک اخذ گواهی نامه ایزو لازم و ضروری است؟ منظورازمدارک لازم جهت اخذ گواهی نامه ایزو چیست؟ مدارک اخذ گواهی نامه ایزو رااز کجا باید تهیه کنیم؟ آیا جهت اخذ گواهی نامه ایزو به مدارک و اسناد احتیاج داریم؟ مدارک لازم جهت اخذ گواهی نامه ایزو کدامند؟ با مرکز مشاوره... تماس برقرار میکنند و در پی فراهم کردن مدارک جهت اخذ گواهی نامه ایزو می‌باشند. لازم است شما متقاضیان اخذ گواهی نامه ایزو بدانید طی کردن تمام مراحل اخذ گواهی نامه ایزو همان مدارک اخذ گواهی نامه ایزو حساب میشوند و منظور داشتن فرم یا سند یا فتوکپی شناسنامه و کارت ملی نمیباشد. وقتی سازمان متقاضی گواهی نامه ایزو الزامات مورد نیاز سازمانش را بررسی می‌کند و اقدام به مستندسازی الزامات میکند و روش های اجرایی لازم را پیاده سازی میکند و تمام مستندات و سوابق را آماده و مهیا میکند یعنی مدارک لازم جهت اخذ گواهی نامه ایزو را آماده کرده است. پیاده سازی صحیح الزامات ایزو باعث اخذ مدرک گواهی نامه ایزو میشود. البته این مدارک را سازمانهایی باید آماده کنندکه ازمراجع ثبت و صدور گواهی نامه بین المللی یاCB های بین المللی و رسمی درخواست ایزو داده اند. مدارک مورد نیاز جهت اخذ گواهی نامه ایزو توسط مراجع خصوصی یاCB های خصوصی و غیردولتی فقط پر کردن فرم درخواست گواهی نامه ایزو میباشد زیرا این مراجع سخت گیری مراجع بین‌المللی و رسمی را ندارند.

  اخذ گواهی نامه ایزو امروزه کار سخت و دشواری نمیباشد و با پیشرفت تکنولوژی و ارتباطات و عصرIT و بالا رفتن سطح دانش فنی مشاوران و کارشناسان ایزو ، باعث شده است متقاضیان گواهی نامه ایزو بدون دغدغه و استرس بدنبال اخذ گواهی نامه ایزو بروند. شما متقاضیان گواهی نامه ایزو میتوانید با تهیه صورت جلسه ای در مورد استراتژی و عملکردهای سازمان و فرمی جهت نام بردن اهداف سازمان و انطباقات سازمان با استاندارد های ایزو تهیه فرمایید و آماده شدن این فرم ها و اجرا و پیاده سازی فرآیندهای لازم یعنی مدارک لازم جهت اخذ گواهی نامه ایزو را بدست آورده آید.

  گواهی نامه ایزو ۹۰۰۱ یعنی سیستم مدیریت کیفیت ، استانداردی است که میتواند سیستم مدیریتی تمام حرفه ها و مشاغل و صنایع را پوشش دهد و سیستم مدیریتی مدونی را در فضای سازمان پیاده کند و اخذ گواهی نامه ایزو ۹۰۰۱ را بسیار افزایش دهد. بطوری که ایزو ۹۰۰۱ بعنوان مادر تمام گواهی نامه های ایزو شناخته میشود. گواهی نامه ایزو ۹۰۰۱ باعث شفافیت فرآیندها و شاخص ها در سازمان میشود. همچنین تمام فعالیتهای سازمان را مطابق با اهداف سازمان بررسی میکند و از دوباره کاری ها و چندباره کاری‌هاکه انرژی و وقت سازمان را میگیرد جلوگیری میکند و همین امر باعث کاهش یافتن هزینه های تولید میشود. اخذ گواهی نامه ایزو توان رقابتی سازمان را جهت داشتن تجارت بالا میبرد. لذا توصیه مرکز ایزو سرت به شما متقاضیان اخذ گواهی نامه ایزو این است که در مرحله اول گواهی نامه ایزو ۹۰۰۱ را اخذ کنید و بعد با توجه به نیاز سازمان و فرآیندهای تخصصی گواهی نامه های ایزو دیگر را اخذ فرمایید.

  اخذ گواهی نامه ایزو برای تمام سازمانهایی که دارای دفتر مرکزی هستند یا در حال کار و فعالیت در مجموعه خود می‌باشند و اقدام به تولید خدمت یا محصولی میکنند شدنی و ممکن است و جای نگرانی ندارد. اما باید سازمانهای متقاضی اخذ گواهی نامه ایزو بدانند آیا متخصصین و کارشناسان ایزو توانسته اند اقدام به تدوین بهترین راهکارهای اجرایی برای بهبود فرآیندها ی سازمان کرده اند؟ مدیران ارشد سازمانها بهتر است برای پیشبرد اهداف سازمان این موارد را بدانند تا با آگاهی بیشتر پروژه اخذ گواهی نامه ایزو را دنبال و بررسی کنند. این راهکارها عبارتنداز: پیاده سازی درست و صحیح سیستم مدیریت کیفیت، تولید محصولات بهتر و با کیفیت تر، ایجاد بهداشت شغلی و ایمنی کارکنان و شاغلان ستزمان و در نهایت رضایت مشتری و مصرف کننده.

  مدازک اخذ گواهی نامه ایزو اول انتخاب درست نوع استاندارد ایزو مورد نیاز سازمان می‌باشد. دوم انتخاب مرجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو می‌باشد و طبق انتخاب مرجع ثبت و صدور گواهی نامه ایزو بقیه مراحل من جمله طراحی، مستندسازی و اجرای مستندات و پیاده سازی مستندات مدارک دیگر جهت اخذ گواهی نامه ایزو آماده میشود. سوم انجام ممیزی ها می‌باشد و آخرین مدرک لازم جهت اخذ گواهی نامه ایزو است که با انجام این مرحله و منطبق بودن تمام الزامات با استاندارد ایزو باعث اخذ گواهی نامه ایزو میگردد.

 • ایران ، تهران ، میدان صادقیه
 • ۰۲۱-۴۴۸۲۶۸۴۱
 • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گالری تصاویر

ارسال پیغام

  ایمیل ارسال نشد !   Your email has been sent.
بالا

از ایزوسرت در گوگل حمایت کنیم.